دانلود با موضوع :اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه

اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه

اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه

اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه
خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه ، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي…

مطالب مشابه با موضوع اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دیدگاهتان را بنویسید