دانلود با موضوع :فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)
پلان
۱- تعريف:
۱- در حقوق تطبيقي
۲- در حقوق فرانسه
۳- در فرهنگ اصطلاحات حقوقي
الف- معناي عام
ب- معناي خاص
۴- در حقوق بين الملل
۵- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه ۱- معني و ارجاع ۲- فايده بحث ۳- اثر دخالت قوه قاهره ۴- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ ۵- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل ۲ عوض و ايجاد غبن ۲- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت ۳- رفتار خلاق حسن نيت ۴- دگرگوني طبيعت تعهد ۵- نتيجه)
۶- نظر آقاي…

مطالب مشابه با موضوع فورس ماژور (قوه قاهره)

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل فورس ماژور (قوه قاهره) آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دیدگاهتان را بنویسید