موضوع دانلود : جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC … – جفت شدگی غيرعادی کوارک,تاپ و توليد کوارک تاپ پاد,کوارک تاپ در شتابدهنده LHC,دانلود پایان نامه,word

جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC ...

جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC …

چکیده
كوارك تاپ با جرم تقريبي سنگين­ترين ذره شناخته شده مدل استاندارد است و بنابراين نقش اساسي را در جستجوي فيزيك جديد در بازي مي­كند. بيشتر كواركهاي تاپ به صورت زوج و از طريق برهم­كنش قوي توليد مي­شوند. در اين پايان نامه ما يك عدم تقارن پس و پيش كه در توليد زوج كوارك تاپ اندازه­گيري شده است را معرفي مي­كنيم. در ادامه مدلهايي را براي توصيف اين عدم تقارن مورد مطالعه قرار مي­دهيم و نيز محدوديتهايي كه اين مدلها براي توصيف عدم…

موضوع دانلود : کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده… – کیهانشناخت جهان,شامه ای با گرانش اصلاح شده,word,دانلود پایان نامه

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده...

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده…

چکیده
در این رساله گرانش اصلاح شده را در مدل های جهان شامه ای مورد مطالعه قرار دادیم. گرانش اصلاح شده را می توان به دو بخش کلی تقسم کرد: در بخش اول فضا زمان خمیده با اسکالر انحنای در لاگرانژی کنش به صورت اصلاح شده ی در می آید. این بخش فصل های اول تا چهارم این رساله را به خود اختصاص داده است. اما در بخش دوم فضا زمان بدون انحنا و تخت اما با پیچش، که با اسکالر پیچش در لاگرانژی کنش نشان داده می شود، به صورت اصلاح می شود. بر این اساس در فصل اول ابتدا به…

موضوع دانلود : جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش… – جريان جوزفسون در اتصالات,پايه گرافن تحت کشش,دانلود پایان نامه,word

جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش...

جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش…

 فهرست مطالب صفحه
 چکیده ..۱
مقدمه …۲
فصل اول: مروری بر گرافن
۱-۱- نانوفناوری..۷
۱-۲- اهمیت نانو ابعاد.. ۷
۱-۳- کربن …۸
۱-۴- گونه های مختلف کربن در طبیعت… ۹
۱-۴-۱- کربن بی شکل…۹
۱-۴-۲- الماس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۴-۳- گرافیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۴-۴- فولرین………………..

موضوع دانلود : مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE … – مطالعه فرآیند رشد نانو,لایه های نازک به وسیله مدل,باریکه مولکولی خالصMBE,word,دانلود پایان نامه

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی  خالصMBE  ...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE …

 چکیده
امروزه بررسی سطوح مواد به عنوان محل برهمکنش جامد با بیرون،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توپوگرافی و شکل سطوح نیز می تواند بر عملکرد فیزیکی و کاربرد آنها تاثیر بگذارد، بنابراین بررسی سطوح از لحاظ تجربی و نظری اهمیت زیادی دارد با گام برداشتن به سمت نانو ساختار ها، اهمیت علم لایه های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. لایه های نازک، به دلیل نازک بودن و در نتیجه ظهور خواص کوانتومی و همچنین بزرگی نسبت سطح به…

موضوع دانلود : مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف… – مطالعه ی شفافیت القا شده,الکترومغناطیسی در سیستم,کوانتومی مختلف,دانلود پایان نامه,word

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف...

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف…

چکیده
 شفافیت القا شده الکترومغناطیسی روشی برای حذف اثر یک محیط بر روی انتشار پرتو الکترومغناطیسی می باشد. این اثر منجر به تداخل بین اتم های برانگیخته همدوس با میدان های الکترومغناطیسی شده و باعث می شود که یک محیط بسیار کدر به شفاف تبدیل شود. در حقیقت، شفافیت القا شده الکترومغناطیسی یک اثرتداخلی کوانتومی است که جذب معمول نور را کاهش می دهد، وقتی که فرکانس آن با فرکانس تشدیدی محیط تنظیم شده باشد. ارتباط نزدیکی بین شفافیت القا شده…

موضوع دانلود : مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب… – مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی,روی بادهاي قرصهای برافزایشی,پهن رفت غالب,دانلود پایان نامه,word

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب...

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب…

 
چکیده
در این پایان نامه اثر میدان الکتریکی داخلی قرصهای برافزایشی استاندارد با وشکسانی آلفا را بررسی می­کنیم. با در نظر گرفتن میدان الکتریکی داخلی در قرص برافزایشی، تغییراتی در سرعت، فشار، چگالی و میدان مغناطیسی داخلی ایجاد می­شود. در اینجا از معادلات هیدرودینامیکی مربوط و فرض خود مشابهی در راستای شعاعی استفاده کردیم و تغییرات را تنها در راستای مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت به چند معادله دیفرانسیل معمولی دست یافتیم که با…

موضوع دانلود : ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت … – ضرايب ويريال و معادله حالت,مایعات با مولکول های بیضی وار,word,دانلود پایان نامه

ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت ...

ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت …

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
 فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه­ای بر بلور مایع.۱
۱-۲ انواع بلور مایع …۲
۱-۳ کاربرد بلور مایع ..۵
۱-۴ طرز کارLCD ….6
۱-۵ معادله حالت سیستم کره­ی سخت …۷
۱-۶ معادله حالت مایعات با مولکول­های بیضی­وار…۹
۱-۷ ضریب ویریال …..۹
۱-۸ معرفی ساختار کلی پایان­نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم: معادله حالت شاره­ها با مولکول­های کروی
۲-۱ مقدمه…

موضوع دانلود : بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی… – بررسی دینامیک درهم تنیدگی,کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی,دانلود پایان نامه,word

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 

فصل اول (مقدمه) .. ۱
۱-۱پیشینه­ی تحقیق… ۱
۱-۲دور نمای پایان­نامه. ۳

 

فصل دوم (مقدمه­ای بر مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی آن) .. ۴

 

۲-۱مکانیک کوانتومی. ۴
۲-۲مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی. ۶

 

۲-۲-۱فضای برداری.. ۶
۲-۲-۲ضرب داخلی و اندازه… ۷
۲-۲-۳پایه….۷
۲-۲-۴عملگر خطی……………………………………………………………………………………………………………. ۸
۲-۲-۵ویژه بردار و ویژه…

موضوع دانلود : پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی… – پیشرفت های اخیر,مدل های تورمی,word,دانلود پایان نامه

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی...

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی…

فهرست مطالب
 مقدمه …۱
فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد…۲
۱-۱ کیهان شناسی ..۳
۱-۲ اصل کیهان شناختی …۳
۱-۳ استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن .۰….۵
۱-۴ متریک رابرتسون- واکر ..۸
۱-۵ معادلات اینشتین …..۱۳
۱-۶ مدل فریدمن ….۱۵
فصل دوم: مشکلات مدل استاندارد…۱۹
۲-۱ کیهان شناسی استاندارد …۲۰
۲-۲ جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۳ مسئله تخت بودن…

موضوع دانلود : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی… – محاسبه ضریب کشیدگی جامدات,استفاده از مکانیک آماری تعادلی,دانلود پایان نامه,word

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی...

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی…

چکیده
مدول بالک یکی از مهم‌ترین خواص جامدات است. بر این اساس ما، رویکرد مکانیک آماری را بر اساس معادله‌ای که ما را قادر به محاسبه مدول بالک برای جامدات با کمترین داده‌ها می‌کند، گسترش دادیم.در مدل ما ارتباط بین پارامتر گرون آیزن و تابع پارش گسترش داده‌شده است.ما به این موضوع پی بردیم که حجم وابسته به پارامتر گرون آیزن برای تخمین مدول بالک حیاتی است. نتایج برای ساختار تنگ پکیده(hcp) بسیار خوب و متناسب با اندازه‌گیری‌ها است….