قرص جوشان چیست؟   قرص جوشان، قرصی است که پس از قرار گرفتن در آب به دلیل واکنش یک اسید آلی با باز ضعیف، گاز دی اکسید کربن را آزاد می کند. قرص جوشان در واقع از ترکیب نمک هایی از جمله کربنات‌ ها و تارتارات‌ ها با طعم دهنده‌ های شیمیایی به دست می …

مطالب مرتبط